local_offer Okiem eksperta,Poradnik schedule Ten artykuł przeczytasz w 2 minuty

W większości budynków biurowych czynsz najmu jest wyrażony w walucie euro. Jest to spowodowane przede wszystkim tym, że budynki biurowe stanowią produkt inwestycyjny na rynku kapitałowym i wartość budynku jako produktu inwestycyjnego jest zależna od poziomu czynszów najmu. Właścicielami nowych budynków biurowych są najczęściej zagraniczne fundusze inwestycyjne, które również pozyskują na nie finansowanie w tej walucie. Określając płatność czynszu w euro unikają zatem ryzyka kursowego, co jednocześnie pozwala na wycenę budynku jako produktu inwestycyjnego, który generuje określony i stabilny przychód. 

Czynsz jest określony w euro, natomiast co miesięczna płatność jest dokonywana w złotówkach. Właściciel nieruchomości wystawia fakturę na kwotę w złotówkach na podstawie kursu publikowanego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym wystawienie faktury. Eliminuje to również konieczność posiadania konta walutowego. Przystępując do podpisania umowy najmu, należy zwrócić uwagę, że pojawiają się w nich zapisy dotyczące corocznej waloryzacji czynszu na podstawie wskaźnika inflacji. Jest to również standard rynkowy, który gwarantuje właścicielowi nieruchomości wzrost czynszu na poziomie wzrostu cen towarów i usług.  Dla czynszów określanych w złotówkach przyjmuje się wskaźniki publikowane przez polski Główny Urząd Statystyczny, a dla czynszów denominowanych w walucie euro przyjmuje się wskaźnik HICP (Harmonized Index of Consumer Prices), który jest publikowany przez Eurostat.

Zapraszamy do kontaktu:

Izabela Dąbrowska
Associate Director

+48 697 100 461
e-mail: izabela.dabrowska@pl.knightfrank.com