Regulamin Portalu

I. Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin ("Regulamin”) określa zasady korzystania z usług dostępnych w internetowym portalu nieruchomości officepoland.pl, zwanym dalej "Portalem". Portal to internetowy serwis ogłoszeniowy umożliwiający przeglądanie Ogłoszeń (zdefiniowanych poniżej) o wynajmie nieruchomości dostępny w domenie officepoland.pl. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Wydawcą i operatorem Portalu jest Knight Frank spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Mokotowskiej 49, 00-542 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000134273, kapitał zakładowy: 522.500 zł, NIP: 526-103-20-88, REGON: 010996078 (dalej zwana "Operatorem”), z którą można kontaktować się przez formularz dostępny na stronie officepoland.pl.

3. Regulamin określa w szczególności:

a) zasady wysyłania przez podmioty korzystające z Portalu zapytań o Ogłoszenia publikowane w Portalu;

b) zakres usług świadczonych przez Operatora poprzez Portal, obejmujących: dostarczenie narzędzia w postaci wyszukiwarki Ogłoszeń, publikację Ogłoszeń dotyczących wynajmu nieruchomości w Portalu (po jego weryfikacji i akceptacji), zapewnienie możliwości zadawania zapytań o Ogłoszenie, pośredniczenie w wynajmie nieruchomości objętej Ogłoszeniem.

4. Zasady ochrony danych osobowych osób korzystających z Portalu, w tym Najemców, oraz zasady korzystania z plików cookie przez Portal, określa Polityka Prywatności dostępna pod adresem: Polityka Prywatności.

5. W niniejszym Regulaminie, następujące pojęcia mają znaczenie podane poniżej:

a) Ogłoszenie – oznacza czasową publikację w Portalu informacji o zamiarze oddania w najem nieruchomości (działek, budynków lub lokali) lub oferujące inne produkty lub usługi związane z rynkiem nieruchomości;

b) Użytkownik lub Najemca – oznacza podmiot zainteresowany (osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną) Ogłoszeniem umieszczonym w Portalu;

6. Treść zamieszczanych w Portalu Ogłoszeń, w szczególności ich opisów i umieszczanych zdjęć, nie może być sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub normami etycznymi i powinna w sposób dokładny oraz niewprowadzający w błąd nawiązywać do nieruchomości. W opisach Ogłoszeń nie mogą znajdować się m.in. treści reklamowe, w tym reklamy firm, produktów, stron www, a także treści powszechnie uznane za obraźliwe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej lub szkodzące renomie lub dobremu imieniu Operatora. Operator uznaje, że zamieszczenie Ogłoszenia odzwierciedla rzeczywisty zamiar wynajmu nieruchomości, której Ogłoszenie dotyczy.

7. Operator, w celu zwiększenia skuteczności danego Ogłoszenia, zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek edytorskich do treści Ogłoszeń, a także do umieszczania w obrębie treści Ogłoszeń reklamy lub linka do strony partnera Portalu, która ze względu na swoją zawartość może być interesująca dla Użytkownika, w tym reklamy (również w formie odnośnika do strony internetowej) pośredników finansowych, instytucji kredytowych, firm przewozowych lub podmiotów z branży wykończenia lub aranżacji wnętrz.

8. Operator nie odpowiada za wadliwe działanie Portalu, nieopublikowanie lub częściowe opublikowanie Ogłoszenia z przyczyn technicznych lub za inne usterki techniczne, ani też za brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia, działanie siły wyższej. Wynajmujący i Najemcy niniejszym zrzekają się jakichkolwiek roszczeń związanych z wadliwym działaniem Portalu, nieopublikowaniem lub częściowym opublikowaniem Ogłoszenia.

9. Korzystanie z dostępnych w Portalu usług oraz publikowanych danych w celach innych niż związane z przeprowadzeniem transakcji oddania w najem nieruchomości, w szczególności kopiowanie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie danych Użytkowników, jest zabronione. Operator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie, w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej.

10. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Portal powinny być składane w formie pisemnej i przesyłane listem poleconym na adres: Mokotowska 49, 00-542 Warszawa lub mailem na adres: office@pl.knightfrank.com. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 21 dni roboczych od jej wpłynięcia. Zgłaszający reklamację zostanie poinformowany pisemnie o sposobie jej załatwienia.

11. Na stronach Portalu znajdują się formularze umożliwiające wysłanie do Operatora przez Użytkownika zapytania o konkretne Ogłoszenie prezentowane w Portalu (zapytanie o Ogłoszenie).

II. Zasady zgłaszania zapytań przez Użytkowników

12. Użytkownik zainteresowany Ogłoszeniem prezentowanym w Portalu może zgłosić zapytanie dotyczące tego Ogłoszenia do Operatora. W celu zainicjowania kontaktu z Operatorem, Użytkownik powinien prawidłowo wypełnić pola w formularzu dostępnym przy Ogłoszeniu będącym przedmiotem zainteresowania i nacisnąć przycisk "Wyślij wiadomość".

13. Skorzystanie przez Użytkownika z funkcjonalności opisanej w punkcie 26 powyżej jest równoznaczne z przesłaniem przez niego informacji o zainteresowaniu Ogłoszeniem, wraz z danymi osobowymi wprowadzonymi przez Użytkownika w udostępnionym formularzu do Operatora.

14. Użytkownik zgłaszający zapytanie o Ogłoszenie zobowiązuje się nie wysyłać do Operatora informacji o charakterze reklamowym ani informacji handlowej nie związanej z charakterem Portalu.

15. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść lub aktualność informacji przesyłanych przez Użytkowników za pomocą funkcjonalności "zapytanie o Ogłoszenie”. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych (w tym danych kontaktowych Użytkownika).

16. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przebieg kontaktów między Użytkownikiem a Ogłoszeniodawcą zainicjowanych w związku ze skorzystaniem z Portalu.

III. Opłaty za korzystanie z Portalu

17. Korzystanie z wyszukiwarki Ogłoszeń umieszczonej na Portalu oraz przesyłanie zapytań o Ogłoszenie jest bezpłatne.

18. W przypadku zawarcia umowy najmu przez Wynajmującego i Najemcę, Operator pobiera od Wynajmującego prowizję za udostępnienie Ogłoszenia na Portalu oraz zainicjowanie kontaktów między Wynajmującym a Najemcą i pośrednictwo w wynajmie nieruchomości objętej Ogłoszeniem. Prowizja płatna jest na podstawie faktur VAT wystawionych dopiero po zawarciu umowy najmu, w wysokości ustalonej na podstawie odrębnej umowy o współpracy uzgodnionej indywidualnie między Operatorem a Wynajmującym.

IV. Zasady odstąpienia od umowy

19. Wszelkie spory związane ze świadczonymi przez Operatora w ramach Portalu usługami będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

V. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu

20. Dostęp do Portalu posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności.

21. Do korzystania z podstawowych funkcjonalności Portalu niezbędne jest posiadanie infrastruktury technicznej w postaci urządzenia elektronicznego (komputer, tablet, telefon) oraz oprogramowania umożliwiającego dostęp do sieci Internet i przeglądania jej zasobów, do których należą w szczególności zastosowanie przeglądarki internetowej.

VI. Postanowienia końcowe

22. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści proponowanych zmian osoby korzystające z Portalu zostaną poinformowane przez ich zamieszczenie na stronie officepoland.pl w zakładce Regulamin przez okres co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie proponowanej zmiany.

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia.

Termin ostatniej aktualizacji Regulaminu: 21.10.2019