Terms of Service

1. Niniejszy Regulamin (“Regulamin”) określa zasady korzystania z usług dostępnych w internetowym portalu nieruchomości OfficePoland.pl (“Portal”).

2. Wydawcą i operatorem Portalu jest Knight Frank spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Mokotowskiej 49, 00-542 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000134273, kapitał zakładowy: 524 350 zł, NIP: 526-103-20-88, REGON: 010996078 (“Operator”), z którą można kontaktować się przez formularz dostępny na stronie OfficePoland.pl.

3. Korzystanie z Portalu oraz przesyłanie zapytań jest bezpłatne.

4. Żadna z treści zawartych w Portalu nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy Kodeks Cywilny i może być traktowana jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy, stosownie do art. 71 Kodeks Cywilny. Wszystkie zawarte na Portalu informacje oraz warunki najmu wymagają wiążącego potwierdzenia i ustalenia z wynajmującym i nie mogą być traktowane jako ostateczne, ani też nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec Operatora czy wynajmującego.

5. Operator w dobrej wierze zamieszcza na Portalu dane i materiały uzyskane od wynajmującego i nie odpowiada za ich treść, prawdziwość ani kompletność. Materiały są własnością wynajmującego, a Operator nie odpowiada za ewentualne naruszenie przez wynajmującego praw autorskich, praw własności intelektualnej czy innych praw przysługujących podmiotom trzecim.

6. Dane i materiały dostępne w Portalu mogą być chronione prawem autorskim i są przez Operatora udostępniane za zgodą podmiotów, od których Operator te dane i materiały otrzymał. Korzystanie z zasobów Portalu nie oznacza nabycia przez korzystającego jakichkolwiek praw do takich materiałów lub danych, a ich wykorzystywanie powinno odbywać się w zakresie dozwolonym w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

7. Operator nie odpowiada za wadliwe działanie Portalu, przerwy w działaniu ani jakiekolwiek inne usterki techniczne. Operator zastrzega sobie prawo do zakończenia działania, zawieszenia lub ograniczenia działania Portalu w każdej chwili bez podania przyczyny.

8. Korzystanie z Portalu, jego treści oraz usług lub informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu odbywa się na własną odpowiedzialność. Treści i materiały umieszczone na Portalu są udostępniane bez jakichkolwiek gwarancji, szczególnie w zakresie ich poprawności, wiarygodności, bezbłędności lub że Portal lub serwer, na którym się znajduje nie zawierają wirusów ani innego szkodliwego oprogramowania.

9. W żadnym wypadku Operator ani osoby z nim związane nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, na jakiejkolwiek podstawie prawnej, związane z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Portalu, treściami umieszczonymi na Portalu lub usługami uzyskanymi za pośrednictwem Portalu, w tym nie ponoszą odpowiedzialności za utratę przychodów, korzyści, transakcji lub przewidywanych oszczędności.

10. Zasady ochrony danych osobowych osób korzystających z formularza kontaktowego Portalu oraz zasady korzystania z plików cookie przez Portal, określa Polityka Prywatności dostępna pod adresem: Polityka Prywatności

11. Użytkownik korzystający z formularza kontaktowego Portalu lub adresu email Operatora podanego na Portalu nie może wysyłać do Operatora informacji o charakterze reklamowym ani informacji handlowej nie związanej z charakterem Portalu.

12. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Operator poinformuje poprzez ich zamieszczenie na stronie OfficePoland.pl w zakładce Regulamin.

13. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Portal powinny być składane w formie pisemnej i przesyłane listem poleconym na adres: Knight Frank sp. z o.o. ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa lub mailem na adres: office@pl.knightfrank.com. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 21 dni roboczych od jej otrzymania przez Operatora. Zgłaszający reklamację zostanie poinformowany pisemnie o sposobie jej załatwienia.

14. Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winien być interpretowany.

15. Wszelkie spory związane ze świadczonymi przez Operatora w ramach Portalu usługami będą rozstrzygane przez właściwy dla Operatora sąd powszechny.

Termin ostatniej aktualizacji Regulaminu: 20.09.2021