Privacy policy

Knight Frank spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową OfficePoland.pl (dalej zwaną „Portalem”). Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza nasz Portal, wiedział, w jaki sposób może chronić swoją prywatność. Dlatego zachęcamy wszystkich odwiedzających do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.

Pojęcia pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszej Polityce Prywatności, mają znaczenie przyjęte w Regulaminie Portalu.

Kto jest administratorem danych?

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) administratorem danych osobowych gromadzonych od osób odwiedzających nasz Portal jest Knight Frank spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Mokotowskiej 49, 00-542 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000134273, kapitał zakładowy: 524 350 zł, NIP: 526-103-20-88; REGON: 010996078 (dalej zwany„Knight Frank” lub „my”). Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystywanie danych w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Jakie dane osobowe gromadzimy i w jakim celu?

Dane osobowe to wszelkie informacje, które pozwalają na Państwa identyfikację (bezpośrednio lub pośrednio). Przetwarzane będą następujące dane osobowe:

  • w przypadku osób odwiedzających Portal:
    Knight Frank ma automatycznie dostęp do publicznych adresów IP, z których osoby odwiedzające przeglądają treści informacyjne Portalu, oraz danych zawartych w dziennikach logów (zapytania http). Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania Portalem oraz w celach statystycznych. Podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci administrowania i obsługi Portalu (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Na podstawie gromadzonych danych mogą być generowane statystyki pomocne w administrowaniu Portalem. Statystyki nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Portal.
  • w przypadku osób, które skorzystały z formularza kontaktowego:
    Knight Frank gromadzi również dane, które zdecydują się Państwo nam przekazać poprzez formularz kontaktowy (adres e-mail, numer telefonu, inne dane podane w treści wiadomości). W takim przypadku gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie lub dalsze zapytania (pochodzące od tej samej osoby). Podstawą przetwarzania tych danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Zgoda ta może być przez Państwa cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie danych osobowych gromadzonych poprzez formularz kontaktowy nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, jednak odmowa podania tych danych uniemożliwi udzielnie odpowiedzi na zapytanie/dalsze zapytanie.
  • w przypadku osób, które zgłosiły zapytanie dotyczące danego ogłoszenia:
    Knight Frank gromadzi dane, które zdecydują się Państwo podać poprzez formularz zgłoszenia zapytania dotyczącego danego ogłoszenia (adres e-mail, numer telefonu, firma, inne dane podane w treści wiadomości). Formularz zgłoszenia zapytania o ogłoszenie jest widoczny po wejściu w dane ogłoszenie. W takim przypadku gromadzone dane są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytania, a także – w razie woli zawarcia umowy najmu danej nieruchomości, której dotyczy ogłoszenie – w celu zapewnienia kontaktu pomiędzy taką osobą a Wynajmującym oraz powiadomienia Państwa o kolejnych etapach realizacji usługi w razie wyrażenia zainteresowania ogłoszeniem. Podstawą przetwarzania tych danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) udzielana poprzez wypełnienie danych w formularzu zapytania o ogłoszenie. Zgoda ta może być przez Państwa cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie danych osobowych gromadzonych poprzez formularz zapytania o ogłoszenie nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, jednak odmowa podania tych danych uniemożliwi udzielnie odpowiedzi na zapytanie o ogłoszenie.

Jak postępujemy z danymi?

Zgromadzone przez nas dane osób odwiedzających Portal będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do administrowania i obsługi Portalu. W przypadku danych osobowych zgromadzonych poprzez formularz kontaktowy, dane te będą przetwarzane przez czas niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na zapytanie/dalsze zapytanie. Następnie ich przetwarzanie zostanie ograniczone do ich przechowywania w ramach archiwizacji korespondencji mailowej. Dane te będą przechowywane do czasu skutecznego zgłoszenia żądania ich usunięcia.

W przypadku zgłoszenia zapytania o ogłoszenie, Państwa dane osobowe (adres e-mail, numer telefonu, firma, inne dane podane w treści wiadomości) mogą zostać przekazane ogłoszeniodawcy, który zamieścił dane ogłoszenie.

Dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności przetwarzania, tj. podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i udostępniającym nam narzędzia informatyczne, w tym hosting, podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, podatkowe, rachunkowe.

Knight Frank nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osób odwiedzających do państwa trzeciego (tj. zgodnie z definicją zawartą w RODO do państwa znajdującego się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) ani do organizacji międzynarodowych, chyba że wyraźnie wyrażą na to Państwo zgodę.

Na podstawie danych osobowych osób odwiedzających Portal Knight Frank nie będzie podejmował wobec takich osób zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Cookies

Knight Frank wykorzystuje pliki cookies w celu ułatwienia osobom odwiedzającym korzystanie z Portalu oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza użytkownik Internetu, do urządzenia użytkownika (komputer, smartfon, tablet itp.) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Zarządzanie plikami cookie przez osobę odwiedzającą nasz Portal, w tym ich zablokowanie, jest możliwe w każdym czasie przez zmianę ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu użytkownika, dlatego warto upewnić się, czy bieżące ustawienia przeglądarki odpowiadają preferencjom użytkownika. Należy przy tym pamiętać, że zablokowanie bądź ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności przeglądanych stron internetowych.

Uprawnienia

Zgodnie z przepisami RODO, mają Państwo prawo do żądania od Knight Frank dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia swoich danych. Ponadto służy Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkowników Portalu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: ochrona_danych@pl.knightfrank.com